Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

İxtisas fənnindən imtahan sualları

 

İxtisas fənni (kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı) üzrə
QƏBUL İMTAHANI SUALLARI

 

 

İqtisadi nəzəriyyə

 

 1. İqtisadiyyat nədir. İqtisadiyyatın əsas prinsipləri
 2. Ticarətin zəruriliyi. Müqayisəli və Mütləq üstünlüklər
 3. İstehsal imkanları əyrisi
 4. Tələb və təklif bazarın hərəkətverici qüvvələri kimi
 5. Əvəz etmə və gəlir effektlərinin tələbə təsiri
 6. Tələb: Fərdi tələb, Bazar tələbi
 7. Fərdi tələbin formalaşmasına təsir edən amillər
 8. Tələbin elastikliyi və onun növləri
 9. Gəlirə görə tələbin elastikliyi
 10. Tələbin qiymətə görə elastikliyini müəyyən edən amillər
 11. Qiymətə görə tələbin çarpaz elastikliyi
 12. Tələb qanunu və amilləri
 13. Təklifin həcmi və təklif əyrisi
 14. Təklif: Fərdi təklif, Bazar təklifi
 15. Təklif əyrisinin dəyişməsinə təsir edən amillər
 16. Təklifin elastikliyi və onun növləri
 17. Əmtəə və xidmətlər bazarında tələb və təklifin tarazlığı və tarazlığın dəyişməsinin təhlilinin üç mərhələsi
 18. Qiymət maksimumunun tələb və təklifə təsiri
 19. Qiymət minimumunun tələb və təklifə təsiri
 20. İstehsal funksiyasının mahiyyəti və əsas prinsipləri
 21. İstehsal xərclərinin növləri
 22. İstehsal vasitələri: Əsas istehsal vasitələri, Dövriyyə istehsal vasitələri
 23. İstehsalçı profisiti
 24. Əsas istehsal əyriləri (Ümumi Fiziki istehsal əyrisi, Marjinal Fiziki istehsal əyrisi və s.)
 25. Bazar strukturlarının növləri
 26. Mükəmməl rəqabət bazarının xüsusiyyətləri və onu şərtləndirən amillər
 27. Mükəmməl rəqabət şəraitində müəssisənin gəlirinin formalaşması xüsusiyyətləri
 28. Bazar strukturları və qiymət: istehsalın həcminin müəyyən olunması
 29. Xalis inhisar şəraitində mənfəətin maksimumlaşdırılması
 30. Satışda və alışda qeyri-təkmil rəqabət
 31. Qısamüddətli dövrdə inhisarçı rəqabət bazarında firmanın istehsal həcmi
 32. Uzunmüddətli dövrdə inhisarçı rəqabət bazarında firmanın istehsal həcmi
 33. İnhisar və onu əmələ gətirən amillər
 34. İnhisarçı rəqabət bazar şəraiti və cəmiyyətin rifahı
 35. İnhisarçının gəlirinin formalaşması xüsusiyyətləri
 36. Oliqopoliyanın mahiyyəti
 37. Oliqopoliya bazarında tarazlığın formalaşması xüsusiyyətləri
 38. Oliqopoliyanın ölçüləri və bazarın fəaliyyətinin nəticələri
 39. Hökumət və oliqopoliya
 40. İnhisarçı rəqabətli bazar şəraitinin xüsusiyyətləri
 41. Qısamüddətli və uzunmüddətli dövrlərdə inhisarçı rəqabət bazarında tarazlıq
 42. İnhisarçı rəqabətli bazarın cəmiyyətin rifahına təsiri
 43. İnhisarçı rəqabətli bazarla təkmil bazarın fərqləri və oxşar cəhətləri
 44. İstehlakçı artıqlığının alınması
 45. Qiymət ayrı-seçkiliyinin mahiyyəti və onun firmanın gəlirliyinə təsiri
 46. Qiymət ayrı-seçkiliyinin növləri
 47. İnformasiya asimmetriyası
 48. İnformasiya asimmetriyası şəraitində tarazlıq

 

Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı üzrə suallar

 

 1. Kənd təsərrüfatı nədir və onun əsas xüsusiyyətləri
 2. Kənd təsərrüfatı istehsalçısı kimdir
 3. Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının əsas vəzifələri
 4. Kənd təsərrüfatında əsas və dövriyyə istehsal vasitələri
 5. Kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri (Azalan marjinal fayda qanunu və King qanunu)
 6. Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatına dair prinsiplər (Bərabər marjinal məhsul prinsipi və istehsal fəaliyyətinin əvəzlənməsi)
 7. Kənd təsərrüfatında biznes və idarəçilik
 8. Ərzaq təhlükəsizliyinin mahiyyəti və onu şərtləndirən amillər
 9. Ərzaq təhlükəsizliyinin əsas göstəriciləri
 10. Kənd təsərrüfatının Davamlı İnkişaf Konsepsiyasının mahiyyəti

 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri

 

 1. Kənd təsərrüfatının inkişafı strategiyasının əsaslandığı siyasət sənədləri (konsepsiya, strategiya və proqramlar)
 2. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının istehsal göstəriciləri (ümumi buraxılış, ÜDM-də rolu və s.)
 3. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə idxal-ixrac göstəriciləri
 4. Azərbaycanda meyvəçilik və üzümçülük sektorunun xüsusiyyətləri
 5. Azərbaycanda texniki bitkilər sektorunun xüsusiyyətləri
 6. Azərbaycanda tərəvəzçilik sektorunun xüsusiyyətləri
 7. Azərbaycanda dənli bitkilər sektorunun xüsusiyyətləri
 8. Azərbaycanda heyvandarlıq sektorunun xüsusiyyətləri
 9. Bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində verilən subsidiyalar
 10. Kənd təsərrüfatında istifadə olunan texnika və gübrəyə dövlət dəstəyi
 11. Azərbaycanda əsas ərzaq məhsulları üzrə istehsal, idxal və özünütəminetmə göstəriciləri

 

Kənd təsərrüfatının inkişafında beynəlxalq təşkilatların rolu

 

 1. Kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi əsas beynəlxalq qurum və təşkilatlar
 2. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) əsas missiyası
 3. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının əsas fəaliyyət prinsipləri
 4. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyəti
 5. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondu (İFAD)
 6. Avropa Birliyinin Ümumi Kənd Təsərrüfatı Siyasətinin mahiyyəti və əsas prinsipləri
 7. Beynəlxalq maliyyə qurumlarının kənd təsərrüfatı ilə bağlı fəaliyyəti (Dünya Bankı, Asiya Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və s.)
 8. Kənd təsərrüfatı üzrə milli və qlobal statistik göstəricilərə dair beynəlxalq məlumat mənbələri

 

İstifadə olunan ədəbiyyatların siyahısı:

 

 1. “Ekonomiksin əsasları” N.Qreqori Mənkyu, 2009, 745 s., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəşri.
 2. “Principles of Microeconomics” Karl E.Keys, Ray C.Feyr, Şaron M.Oster, 2017, 528 p., Pearson education.
 3. “Microeconomics” Paul Krugman, Robin Wells, 2017, 688 p., Worth Publishers.
 4. “Principles of Agricultural Economics” by Andrew Barkley, Paul W.Barkley, 2013, 369 p., Routledge press.
 5. “Agricultural Production Economics” by David L.Debertin, 2012, 427 p., University of Kentucky.
 6. “Introduction to Agricultural Economics” by John B.Penson, Oral Capps, C.Parr Rosson, 2015, 433, Pearson education.
 7. “Tarım ekonomisi və tarımsal Politikalar” R.Karacan, B.B.Doğan, S.Erdoğan, 2012, 218 s., Anadolu Universiteti.
 8. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. Москва, 2004, 384 с.
 9. www.fao.org
 10. http://www.fao.org/faostat/en/#home
 11. https://www.indexmundi.com/agriculture/
 12. https://www.trademap.org/Index.aspx
 13. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
 14. “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı
  http://www.e-qanun.az/framework/42750www.stat.gov.az
 15. www.agro.gov.az
 16. http://akia.gov.az/az/single/36
 17. http://www.agro.gov.az/az/news/aqrar-subsidiya-surasi-2020-ci-ilde-bitkiler-ve-regionlara-goere-ekin-mehsul-ve-toxum-emsallarini-toxum-ve-ting-kvotalarini-aciqlayib
 18. www.stat.gov.az
 19. https://www.stat.gov.az/source/regions/
 20. https://www.stat.gov.az/source/agriculture/
 21. https://www.stat.gov.az/source/food_balances/

 

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə nəşr olunmuş digər ədəbiyyatların siyahısı:

 

 1. Abbasov V.H. Aqrar sahədə iqtisadi tənzimlənmənin aktual problemləri. Bakı, 2012,423s.
 1. Alıyev İ.H. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, 1999, 396 s.
 2. Ataşov B.X. Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri. Bakı, 2017, 536 s.
 3. Əhmədov İ.V. kənd təsərrüfatının idarə edilməsi. Bakı, 2006,880 s.
 4. Hüseyn R,Z. Aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı: qloballaşmanın çağırişları və inkişaf imkanları. Bakı, 2018, 408 s.
 5. Xeyirxəbərov İ.M. Marketinq tədqiqatları. Bakı, 2015, 364 s.
 1. Xəlilov H.A. Aqrar iqtisadiyyatda sistem transformasiyaları və modelləşdirmə şəraiti.Bakı,2005.228s.
 1. İbrahimov İ.H. Aqrar sahənin iqtisadiyyatı. Bakı, 2016, 655 s.
 1. İbrahimov İ.H. Aqrar iqtisadiyyatın əsasları. Bakı, 2003, 154 s.
 1. Meybullayev M.X. və başqaları. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, 2001, 692 s.
 2. Məmmədov A.İ. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı. Bakı, 1992, 372 s.
 3. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı, 2007, 856 s.
 1. Məmmədov N.M., Məhərrəmov A.M., Əhmədova S.E. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, 2011, 522 s.
 1. Niftullayev V.M. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, 1996, 354 s.
 2. Rzayev M.A. Azərbaycan: suvarma əkinçiliyinin reformasiyası və ekoloji dayanıqlığı. Bakı, 2019, 372 s.
 1. Vəliyev A.H. Torpaqdan səmərəli istifadənin və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin hüquqi-iqtisadi aspektləri. Bakı. 2019,386 s.