Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Fəlsəfə fənnindən imtahan sualları

 
 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə fəlsəfə fənnindən doktoranturaya qəbul üçün
İMTAHAN SUALLARI

Bilet 1.

Azərbaycançılıq ideologiyası

Multikulturalizm

İnsan yaşayışının tarixi birlik formaları

Bilet 2.

Fəlsəfədə kateqoriya və qanun anlayışları

Təfəkkür və intellekt. Təfəkkürün tipləri.

Siyasi sistem: mahiyyəti, strukturu və əsas ünsürləri

Bilet 3.

Fəlsəfi biliyin mahiyyəti

Sistem və sistemlilik prinsipi. Sistemlik və bütövlük

İctimai qanunların spesifikliyi

Bilet 4.

Fəlsəfənin predmeti

Ölçü anlayışı. Ölçü nisbətlərinin fəlsəfi izahı

Qloballaşma: mövcud yanaşmalar

Bilet 5.

Fəlsəfənin funksiyaları

İnkar və özünüinkar

İnduksiya və deduksiya

Bilet 6.

Fəlsəfədə və təbiətşünaslıqda şüur problemi

Əxlaqi və dini şüur

Proqnozlaşdırma və uzaqgörənlik. Futurologiya

Bilet 7.

«Mədəniyyət» və «sivilizasiya» anlayışları, onların qarşılıqlı əlaqəsi

Açıq cəmiyyət. Əsas konsepsiyalar

Ekoloji problemlər və davamlı inkişaf

Bilet 8.

Azərbaycanın modernləşmə kursunun əsas istiqamətləri

Sosiallaşma prosesi və sosial institutlar

Yeniləşmə və islahatlar. Təkamül və inqilab

Bilet 9.

Xaos fəlsəfəsi

İnsan həyatının mənası: baxışlar və konsepsiyalar

Metafizikanın fəlsəfədə yeri və rolu (M.Heydegger)

Bilet 10.

«Varlıq», «materiya» və «substansiya» anlayışlarının məzmunu

Məntiq və qeyri-səlis məntiq

İnsan tarixin subyekti kimi. Tarixdə şəxsiyyətin rolu

Bilet 11.

Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinin mahiyyəti

Qeyri-formal məntiq: inkişaf xüsusiyyətləri və növləri

«İctimai şüur» və «fərdi şüur» anlayışları

Bilet 12.

Struktur əlaqələr. Struktur və funksiya

Fəlsəfədə insan problemi və antropoloji fəlsəfə

İctimai şüurun formaları. Sosial idrak

Bilet 13.

Mədəniyyət və identiklik, millilik və millət

Hegel və hegelçilik fəlsəfəsi

Siyasi mübarizə formaları. Qeyri-zorakı mübarizə üsulları

Bilet 14.

İ.Kant və Neokantçılıq fəlsəfəsi

Müasir dövrün qlobal problemləri

Fəlsəfədə özgələşmə problemi

Bilet 15.

Təkamül konsepsiyaları. Təkamüldə tərəqqi və tənəzzülün qarşılıqlı əlaqəsi

Həqiqət anlayışı və müasir fəlsəfi idrak

İnformasiya cəmiyyəti anlayışı

Bilet 16.

Təkcə-xüsusi-ümumi nisbətləri

Sinergetika müasir sistem yanaşmanın bir növü kimi

Hüquqi və siyasi şüur

Bilet 17.

Fəlsəfənin cəmiyyətin həyatında oynadığı rol

Həqiqət və yanılma. Bilik və etiqad

B.Spinoza və onun fəlsəfi görüşləri

Bilet 18.

Dünyagörüşü anlayışı. Mifoloji və dini dünyagörüşünün əsas xüsusiyyətləri

İdrak, onun pillələri və formaları

Mənəviyyat və etika (əsas yanaşmalar və qarşılıqlı əlaqə)

Bilet 19.

Əkslik və ziddiyyət. Müxtəliflik və vahidlik. Harmoniya

Cəmiyyətin demoqrafik problemləri

Hissə və tam, element və sistem

Bilet 20.

Dövlət, onun yaranması və mahiyyəti, hüquqi dövlət

Müasir idarəetmənin mahiyyəti

Cəmiyyət və vətəndaş cəmiyyəti

Bilet 21.

Zaman və məkan anlayışları

İdrak, bilik və elm

Dünya tarixinin vəhdəti və müxtəlifliyi

Bilet 22.

Fəlsəfədə hərəkət anlayışı

Determinizm. Səbəb və nəticə əlaqələri

Mülkiyyət və istehsal problemləri

Bilet 23.

Təsadüf və zərurət, imkan və gerçəklik kateqoriyaları. Ehtimal nəzəriyyəsi

Elmi idrakın metodları. Müasir elmi metodologiyanın əsas cəhətləri

Süni intellekt problemi

Bilet 24.

Məzmun və forma, mahiyyət və təzahür kateqoriyaları

Formal məntiq. Onun əsas prinsipləri

İctimai şüurun mərhələləri (səviyyələri). İctimai psixologiya, əxlaq və ideologiya