Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2019

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Elmi Şurasının
30 aprel 2019-cu il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2019-cu il üzrə İş Planı

 

 • Tədbirin adı
  Məsul icraçılar
  Son icra tarixi
 • I. TƏDQİQAT, ANALİTİKA VƏ MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASI
 • 1.1. Kənd təsərrüfatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məsələləri
 • 1.1.1.
  Kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı orta müddətli dövr üzrə strateji hədəflərin və ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi
  Noyabr
 • 1.1.2.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə müqayisəli üstünlüklərin Daxili Resurs Xərcləri əmsalı metodu ilə hesablanması
  Avqust
 • 1.1.3.
  Heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  Oktyabr
 • 1.1.4.
  Çoxillik əkmələrin genişləndirilməsinin stimullaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  Sentyabr
 • 1.2. Fermerlərin bazara çıxışı və aqrar bazarın inkişafı problemləri
 • 1.2.1.
  Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına dair monitorinqin aparılması və hesabatın hazırlanması
  Sentyabr
 • 1.2.2.
  Aqrar bazar üzrə intervensiya sisteminin qurulması üzrə dünya təcrübəsinin araşdırılması və təkliflərin hazırlanması
  İyun
 • 1.2.3.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə soyuducu anbar infrastrukturuna dair diaqnostikanın aparılması və təkliflərin hazırlanması
  Sentyabr
 • 1.3. Fermerlərin resurs və xidmətlərlə təminatı problemləri
 • 1.3.1.
  Kənd təsərrüfatının maliyyə resurslarına tələbatı üzrə hədəflərin müəyyənləşdirilməsi
  Sentyabr
 • 1.3.2.
  Fermerlərin istehsal resurslarının əlyetərliyinə dair monitorinqin aparılması və hesabatın hazırlanması
  Avqust
 • 1.3.3.
  Yem bazarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  İyul
 • 1.3.4.
  Süni mayalandırma metodunun tətbiqi ilə bağlı mövcud vəziyyətin təhlili və genişləndirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  Avqust
 • 1.3.5.
  Toxumçuluq sahəsində mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi
  Oktyabr
 • 1.4. Aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və investisiya siyasəti
 • 1.4.1.
  Aqrobiznes mühitinin diaqnostikası üzrə metodologiyanın hazırlanması
  Avqust
 • 1.4.2.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi güzəştləri və müvafiq istehsal vasitələrinin idxalına görə tətbiq edilən gömrük rüsumları siyasətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması
  Oktyabr
 • 1.4.3.
  Kənd təsərrüfatı əsaslı klasterlərin yaradılmasına dair dünya təcrübəsinin öyrənilməsi
  Avqust
 • 1.4.4.
  Aqrar Xidmətlər Agentliyinin göstərdiyi xidmətlər üzrə tariflərin və rüsumların əsaslandırılmasının hazırlanması
  Sentyabr
 • 1.4.5.
  Kiçik və orta tutumlu taxıl anbarları şəbəkəsinə investisiya qoyuluşuna dair texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  İyun
 • 1.4.6.
  Kiçik və orta tutumlu soyuducu anbarları şəbəkəsinə investisiya qoyuluşuna dair texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Oktyabr
 • 1.4.7.
  Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  Dekabr
 • 1.5. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı problemləri
 • 1.5.1.
  Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların müxtəlif məhsulların istehsalı baxımından əlverişliliyinin qiymətləndirilməsi metodikasının hazırlanması
  Sentyabr
 • 1.6. Aqrar sahədə məşğulluq, gəlir və kənd yerlərinin inkişafı problemləri
 • 1.6.1.
  Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə statistik bazanın və monitorinq sisteminin yaradılmasına dair dünya təcrübəsinin araşdırılması
  Noyabr
 • 1.6.2.
  Aqrar sahədə məşğulluq göstəriciləri üzrə analitik hesabatın hazırlanması
  Noyabr
 • 1.7. Diaqnostika və təhlil
 • 1.7.1.
  Pambıqçılıq klasteri üzrə diaqnostikanın aparılması
  Dekabr
 • 1.7.2.
  İstixanalarda tərəvəz istehsalının perspektivinə dair hesabatın hazırlanması
  Oktyabr
 • 1.7.3.
  Soğan və kartofun idxal-ixrac tənzimlənməsinə dair operativ hesabatların hazırlanması
  May
 • 1.7.4.
  Heyvandarlıqla bağlı spesifik statistik məlumatların hazırlanması və müayinələrin aparılması
  Dekabr
 • 1.7.5.
  Südçülük sektorunun diaqnostikası üzrə hesabatın hazırlanması
  İyul
 • 1.7.6.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət disparitetinin hesablanması
  Avqust
 • 1.7.7.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı üzrə operativ qiymət müşahidəsi sisteminin qurulması və mütəmadi olaraq hesabatların hazırlanması
  Hər ay
 • 1.8. Məlumat bazalarının yaradılması
 • 1.8.1.
  Aqrarbazar.az portalına supermarketlərin qiymət məlumatlarının inteqrasiyası
  Sentyabr
 • 1.8.2.
  Agrodata.az statistika portalının hazırlanması
  İyun
 • 1.8.3.
  “Dünya bazarı konyukturası” adlı aylıq hesabatın hazırlanması və ATM-in saytında yerləşdirilməsi
  İyun
 • 1.8.4.
  Regional aqrar bazarlar üzrə informasiyaların toplanması sisteminin qurulması
  İyul
 • 1.8.5.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən ilkin uçotun aparılmasına metodiki dəstəyin verilməsi
  Dekabr
 • 1.8.6.
  İnformasiya-məsləhət xidmətlərinin çevikliyinin təmin edilməsi və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün mobil aplikasiyanın yaradılması
  Dekabr
 • 1.8.7.
  Çəltik bitkisinin əkildiyi rayonlar (zonalar) üzrə məlumat bankının yaradılması
  Dekabr
 • 1.9. Monitorinq və qiymətləndirmə
 • 1.9.1.
  Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər sisteminin və metodikanın hazırlanması
  Sentyabr
 • 1.9.2.
  Aqrar siyasətin nəticələrinin OECD metodologiyası əsasında qiymətləndirilməsi üzrə hesabatın hazırlanması
  Dekabr
 • 1.9.3.
  “Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi”nin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
  Noyabr
 • II. İNSTİTUTSİONAL POTENSİALIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TƏŞKİLATİ TƏDBİRLƏR
 • 2.1. İnsan resursları və idarəetmə üzrə prosedurların təkmilləşdirilməsi
 • 2.1.1.
  Strateji təhlil, planlaşdırma və qiymətləndirmə fəaliyyətləri ilə bağlı potensialın gücləndirilməsi tədbirlərinin görülməsi
  İl ərzində
 • 2.1.2.
  Vəzifə təlimatlarının hazırlanması və işə qəbul qaydalarının hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.1.3.
  Mühasibatlıq sistemi üzrə proqram təminatının tətbiq olunması
  Sentyabr
 • 2.1.4.
  Elektron inventarizasiya sisteminin (barcode) qurulması
  Noyabr
 • 2.1.5.
  Arxiv işinin təşkili
  Avqust
 • 2.2. İctimaiyyətlə əlaqələr və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı
 • 2.2.1.
  ATM-in internet səhifəsinin (iki dildə) hazırlanması
  İyun
 • 2.2.2.
  “Kənd təsərrüfatı” adlı aylıq informasiya bülleteninin (iki dildə) hazırlanması və ATM-in saytında yerləşdirilməsi
  İyun
 • 2.3. Doktorantura və elmi-təşkilati işlər
 • 2.3.1.
  Aidiyyəti qurumların və ekspertlərin iştirakı ilə aqrar sahəyə dair müzakirələrin keçirilməsi üçün illik planın (mövzular, keçirilmə tarixi, yeri və s.) hazırlanması
  İyun
 • 2.3.2.
  “Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platforması”nın yaradılması və mütəmadi tədbirlərinin keçirilməsi
  İyun
 • 2.3.3.
  ATM-in elmi jurnalının nəşrinə başlanılması
  Sentyabr