Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2020

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Elmi Şurasının
31 yanvar 2020-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2020-ci il üzrə İş Planı

 

 • Tədbirin adı
  Məsul icraçılar
  Son icra tarixi
 • I. ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ
 • 1.1. “Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.1.1.
  Azərbaycan Respublikasında aqrar siyasətin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (I mərhələ)
  Noyabr
 • 1.1.2.
  Dayanıqlı inkişaf amilləri nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafının proqnozlaşdırılması metodologiyasının hazırlanması (I mərhələ)
  Dekabr
 • 1.1.3.
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı və emalı sənayesinin qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyası məsələləri (I mərhələ)
  Noyabr
 • 1.1.4.
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq bazarının inkişafı problemləri (I mərhələ)
  Dekabr
 • 1.2. “Kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiyaların tətbiqinin iqtisadi məsələləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.2.1.
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
  Dekabr
 • 1.3. “Aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.3.1.
  Azərbaycan Respublikasında aqrobiznes sahələri üzrə vergi-gömrük tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
  İyul
 • 1.3.2.
  Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə risklərin qiymətləndirilməsi metodologiyasının hazırlanması (I Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.3.3.
  Azərbaycan Respublikasında suvarma suyu üzrə tənzimləmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
  Sentyabr
 • II. MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASI, ANALİTİKA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ FƏALİYYƏTİ
 • 2.1. Diaqnostika, təhlil və proqnozlaşdırma
 • 2.1.1.
  “Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası”na uyğun olaraq aqrar sahə üzrə strateji planın və tələb olunan büdcə xərcləri üçün əsaslandırmanın hazırlanması
  Aprel
 • 2.1.2.
  Kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı ortamüddətli dövr üzrə strateji hədəflərin reallaşdırılması üçün ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi
  May
 • 2.1.3.
  “2021-2025-ci illər üzrə kənd təsərrüfatının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” layihəsinin tərtib olunması məqsədilə əsaslandırmaların hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.1.4.
  EKTİS məlumatları əsasında qısamüddətli dövrlərdə bazar konyukturası üzrə gözləntilərə dair hesabatların hazırlanması sisteminin qurulması
  Mart
 • 2.1.5.
  Toxumçuluğun inkişafı ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  İyun
 • 2.1.6.
  Ərzaq təyinatlı buğda və digər dənli bitkilər istehsalının artırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  İyul
 • 2.1.7.
  Bitki yağları istehsalında istifadə olunan xammalın (günəbaxan, qarğıdalı, zeytun və s.) yerli istehsalının artırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi
  May
 • 2.1.8.
  Taxıl anbarları infrastrukturuna dair diaqnostikanın aparılması və təkliflərin hazırlanması
  İyun
 • 2.1.9.
  Xırdabuynuzlu heyvandarlıq sahəsi üzrə diaqnostikanın aparılması
  Noyabr
 • 2.1.10.
  Arıçılıq sahəsinin inkişafı ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  Oktyabr
 • 2.1.11.
  Damazlıq quşçuluğun inkişafı ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  Oktyabr
 • 2.1.12.
  İstehsal, idxal-ixrac göstəricilərinə, daxili bazar qiymətlərinə və dünya bazarı və regional bazar konyukturasına dair operativ hesabatların hazırlanması
  Hər ay
 • 2.2. Monitorinq və qiymətləndirmə
 • 2.2.1.
  Aqrar siyasət üzrə müvafiq sənədlərin icrasına dair Nazirliyin aidiyyəti qurumlarının hesabatlarının elektron təqdim olunması sisteminin qurulması
  Aprel
 • 2.2.2.
  “Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi” çərçivəsində sorğuların keçirilməsi
  Dekabr
 • 2.2.3.
  Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına və istehsal resurslarının əlyetərliyinə dair monitorinqin aparılması
  Noyabr
 • 2.2.4.
  Aqrar sahə üzrə lisenziya, icazə və sertifikatların verilməsi sisteminin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.3. İlkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların və investisiya layihələrinin hazırlanması
 • 2.3.1.
  Pambıqçılıq klasterinin formalaşdırılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Fevral
 • 2.3.2.
  Aquakultura balıqçılığı üzrə nümunəvi investisiya layihəsinin hazırlanması
  Mart
 • 2.3.3.
  İribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvandarlıq fermalarının yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.3.4.
  Toxumçuluq sahələri üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.3.5.
  Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqinin iqtisadi səmərəsinin qiymətləndirilməsi.
  Oktyabr
 • 2.3.6.
  İntensiv və superintensiv meyvə bağlarının salınması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.3.7.
  Soyuducu anbarların və taxıl elevatorlarının qurulması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.4. Məlumat bazalarının yaradılması
 • 2.4.1.
  Müxtəlif məzmunlu (mövcud əkin sahələri, deqradasiya olunmuş torpaqlar, çoxillik əkmələr, istixanalar, suvarma sistemləri, kənd yerlərində yollar və s. üzrə) elektron xəritələrin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.4.2.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət informasiya sisteminə - www.aqrarbazar.az portalına supermarketlərin qiymət məlumatları bazasının inteqrasiyasının davam etdirilməsi
  İyun
 • 2.4.3.
  Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin müvafiq fəaliyyətləri üzrə statistik məlumatların elektron sisteminin qurulması
  Aprel
 • 2.4.4.
  İnformasiya-məsləhət xidmətlərinin çevikliyinin təmin edilməsi və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün mobil aplikasiyanın tətbiq edilməsi
  Dekabr
 • III. AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN İNSTİTUSİONAL POTENSİALININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TƏŞKİLATİ TƏDBİRLƏR
 • 3.1. Potensialın gücləndirilməsi
 • 3.1.1.
  Tədqiqat, analitika, proqnozlaşdırma, planlaşdırma, monitorinq və qiymətləndirmə fəaliyyətləri ilə bağlı potensialın gücləndirilməsi tədbirlərinin təşkil edilməsi
  İl ərzində
 • 3.1.2.
  Ekonometrik modelləşdirmə, statistik təhlil və məlumat bazaları üzrə proqram təminatının gücləndirilməsi
  İl ərzində
 • 3.1.3.
  Vəzifə təlimatlarının yenilənməsi, işə qəbul qaydalarının təsdiq olunması və işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və motivasiya sisteminin qurulması
  Sentyabr
 • 3.1.4.
  Publik hüquqi şəxslərin maliyyə idarəetməsi prosedurlarına uyğun təlimlərin keçirilməsi
  İl ərzində
 • 3.2. İctimaiyyətlə əlaqələr və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı və bazara təklif olunan xidmətlərin yaradılması
 • 3.2.1.
  ATM-in biznes təqdimatının (iki dildə) hazırlanması
  Aprel
 • 3.2.2.
  ATM-in yerli və xarici tədqiqat mərkəzləri, universitetlər, məsləhət şirkətləri və digər tərəfdaşlarla əməkdaşlığının genişləndirilməsi
  İl ərzində
 • 3.2.3.
  Aqrobiznes sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərə araşdırma, analitika, informasiya və təlim xidmətlərinin göstərilməsi işinin təşkili
  İl ərzində
 • 3.2.4.
  PR fəaliyyəti üzrə hədəf qruplarının və ünvanlı tədbirlərin müəyyən olunması
  Aprel
 • 3.3. Doktorantura və elmi-təşkilati işlər
 • 3.3.1.
  “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalının nəşrinə başlanılması
  Fevral
 • 3.3.2.
  Doktorant və dissertantların elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin yaradılması
  İl ərzində
 • 3.3.3.
  Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platformasının (ATM Platforması) əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və populyarlaşdırılması
  İl ərzində
 • 3.3.4.
  Əməkdaşların və doktorantların nüfuzlu elmi nəşrlərdə məqalələrinin dərc olunmasının dəstəklənməsi
  İl ərzində
 • 3.3.5.
  “Kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı: qlobal çağırışlar və Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar” mövzusunda elmi-praktiki konfransın keçirilməsi
  Dekabr