Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2021

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Elmi Şurasının
29 yanvar 2021-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2021-ci il üzrə İş Planı

 

 • Tədbirin adı
  Məsul icraçılar
  Son icra tarixi
 • I. ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ
 • 1.1. “Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.1.1.
  Azərbaycan Respublikasında aqrar siyasətin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (II Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.1.2.
  Dayanıqlı inkişaf amilləri nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafının proqnozlaşdırılması metodologiyasının hazırlanması (II Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.1.3.
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı və emalı sənayesinin qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyası məsələləri (II Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.1.4.
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq bazarının inkişafı problemləri (II Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.2. “Kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiyaların tətbiqinin iqtisadi məsələləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.2.1.
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı innovasiyalarının yaradılması və tətbiqinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (II Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.3. “Aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.3.1.
  Azərbaycan Respublikasında aqrobiznes sahələri üzrə vergi-gömrük tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (II Mərhələ)
  İyun
 • 1.3.2.
  Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə risklərin qiymətləndirilməsi (II Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.3.3.
  Azərbaycan Respublikasında suvarma suyu üzrə tənzimləmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (II Mərhələ)
  Sentyabr
 • II. MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASI, ANALİTİKA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ FƏALİYYƏTİ
 • 2.1. Diaqnostika, təhlil və proqnozlaşdırma
 • 2.1.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, emalı, idxalı və ixracı göstəricilərinə dair 2025 və 2030-cu illər üzrə proqnozların işğaldan azad olunmuş ərazilər nəzərə alınmaqla yenilənməsi
  Fevral
 • 2.1.2.
  Vahid əkin sisteminin tətbiqi ilə bağlı əsaslandırmanın hazırlanması
  Fevral
 • 2.1.3.
  Milli təhlükəsizliyə kənd təsərrüfatı sahəsi ilə bağlı təhdidlərin qiymətləndirilməsi və preventiv tədbirlərə dair təkliflərin hazırlanması
  Aprel
 • 2.1.4.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı üzrə intervensiya sisteminin qurulması mexanizmlərinə dair əsaslandırmanın hazırlanması
  May
 • 2.1.5.
  İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfat məhsulları istehsalının optimal strukturunun müəyyən edilməsi
  İyun
 • 2.1.6.
  İstixana sektorunun institusional, texnoloji və bazar/məhsul strukturu üzrə diaqnostikasının aparılması
  İyul
 • 2.1.7.
  Aqroservis xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.1.8.
  Günəbaxan istehsalı sahəsi üzrə diaqnostikanın aparılması
  Sentyabr
 • 2.1.9.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə logistika infrastrukturuna dair diaqnostikanın aparılması və təkliflərin hazırlanması
  Oktyabr
 • 2.1.10.
  Damazlıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması
  Noyabr
 • 2.1.11.
  Rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının diaqnostik hesabatının hazırlanması
  Dekabr
 • 2.1.12.
  Pilot təcrübə kimi 3 rayonda kənd yerlərinin orta müddətli sosial-iqtisadi inkişafı üzrə strateji planın hazırlanması
  Dekabr
 • 2.1.13.
  Kənd təsərrüfatının alt-sahələrinin göstəriciləri üzrə statistik arayışların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.2. Monitorinq və qiymətləndirmə
 • 2.2.1.
  Aqrar siyasətin icrasına dair monitorinq və qiymətləndirmə hesabatının hazırlanması
  Dekabr
 • 2.2.2.
  Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə əmək bazarının monitorinqinin aparılması
  Dekabr
 • 2.2.3.
  “Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi” çərçivəsində sorğuların keçirilməsi
  Noyabr
 • 2.2.4.
  Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına və istehsal resurslarının əlyetərliliyinə dair monitorinqin aparılması
  Dekabr
 • 2.2.5.
  Biznes mühitin təkmilləşdirilməsi ehtiyaclarının öyrənilməsi məqsədilə kiçik və orta fermerlər, emalçılar və ticarətçilər arasında sorğunun keçirilməsi
  May
 • 2.2.6.
  Əhali və HORECA sektoru tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının alışı kanallarının strukturunun öyrənilməsi məqsədilə sorğunun keçirilməsi
  Sentyabr
 • 2.3. İlkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların və investisiya layihələrinin hazırlanması
 • 2.3.1.
  Xırdabuynuzlu heyvandarlıq fermalarının qurulması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Fevral
 • 2.3.2.
  Nərəkimilər üzrə akvakultura və marikultura balıqçılığı üzrə nümunəvi investisiya layihəsinin hazırlanması
  Mart
 • 2.3.3.
  İpəkçilik və yunçuluq klasterlərinin formalaşdırılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.3.4.
  İnvitro toxumçuluğu üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  İyun
 • 2.3.5.
  Meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı sənayesi müəssisələrinin yaradılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  Oktyabr
 • 2.3.6.
  İntensiv və superintensiv meyvə bağlarının salınması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.4. Məlumat bazalarının yaradılması
 • 2.4.1.
  Aqrar sığorta üzrə informasiya bazasının yaradılması üçün məlumatların təmin edilməsi
  İl ərzində
 • 2.4.2.
  Kənd Təsərrüfatları Kreditlərinin Qiymətləndirilməsi üzrə İnformasiya Sisteminin (AZALES) məlumat bazasının yenilənməsi
  Fevral
 • 2.4.3.
  Pilot təcrübə kimi meyvəçilik rayonlarından birində meyvə bağları üzrə texniki-iqtisadi qiymətləndirmənin aparılması və elektron məlumat bazasının yaradılması
  Dekabr
 • 2.4.4.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət informasiya sisteminə - www.aqrarbazar.az portalına supermarketlərin qiymət məlumatları bazasının inteqrasiyasının davam etdirilməsi
  İyun
 • 2.4.5.
  azagroinvest.az portalının yaradılması
  Dekabr
 • 2.4.6.
  Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin müvafiq fəaliyyətləri üzrə statistik məlumatların elektron sisteminin qurulması
  Aprel
 • 2.4.7.
  azagrodata.az statistika portalının yekunlaşdırılması
  May
 • 2.4.8.
  İnformasiya-məsləhət xidmətlərinin çevikliyinin təmin edilməsi və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün mobil aplikasiyanın tətbiq edilməsi
  May
 • 2.4.9.
  Ailə-kəndli təsərrüfatları, istixanalar, soyuducu anbar və elevatorların EKTİS-də qeydiyyatının təmin olunması
  Sentyabr
 • 2.4.10.
  EKTİS ödəniş modulunun tətbiqi ilə bağlı biznes proseslərin hazırlanması və kodlaşdırılma işləri
  May
 • 2.4.11.
  EKTİS bazası əsasında Elektron Hesabatlıq Sisteminin qurulması və hesabatların hazırlanması
  İl ərzində
 • III. AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN İNSTİTUSİONAL POTENSİALININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TƏŞKİLATİ TƏDBİRLƏR
 • 3.1. Potensialın gücləndirilməsi
 • 3.1.1.
  Tədqiqat, analitika, proqnozlaşdırma, planlaşdırma, monitorinq və qiymətləndirmə fəaliyyətləri ilə bağlı potensialın gücləndirilməsi tədbirlərinin davam etdirilməsi
  İl ərzində
 • 3.1.2.
  Ekonometrik modelləşdirmə, statistik təhlil və məlumat bazaları üzrə proqram təminatının gücləndirilməsi
  İl ərzində
 • 3.1.3.
  HR idarəetmə sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
  İl ərzində
 • 3.2. İctimaiyyətlə əlaqələr və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı və bazara təklif olunan xidmətlərin yaradılması
 • 3.2.1.
  ATM-in biznes təqdimatının (iki dildə) yenilənməsi
  Aprel
 • 3.2.2.
  ATM-in yerli və xarici tədqiqat mərkəzləri və universitetlərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
  İl ərzində
 • 3.2.3.
  Aqrobiznes sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərə araşdırma, analitika, informasiya və təlim xidmətlərinin göstərilməsi işinin təşkili
  İl ərzində
 • 3.2.4.
  ATM-in internet səhifəsinin rusdilli versiyasının hazırlanması
  Noyabr
 • 3.3. Doktorantura və elmi-təşkilati işlər
 • 3.3.1.
  “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalının beynəlxalq elmi nəşrlərin indeksləşdirilməsi sistemlərinə qoşulması
  İyun
 • 3.3.2.
  “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” mövzusunda nüfuzlu xarici müəlliflərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış nəşriyyatlar tərəfindən çap edilmiş kitabının azərbaycan dilinə tərcümə olunması
  Noyabr
 • 3.3.3.
  “Azərbaycanda kənd təsərrüfatının dəyər zənciri üzrə inkişafı problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın keçirilməsi
  Noyabr
 • 3.3.4.
  Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platformasının (ATM Platforması) yeni formatının hazırlanması
  İl ərzində