Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2022

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Elmi Şurasının
17 dekabr 2021-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2022-ci il üzrə İş Planı

 

 • Tədbirin adı
  Məsul icraçılar
  Son icra tarixi
 • I. ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ
 • 1.1. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.1.1.
  İqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təsirinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması
  Dekabr
 • 1.1.2.
  Kənd təsərrüfatında investisiya qoyuluşlarının və istehsal həcmlərinin iqtisadiyyata təsirlərinin xərclər-buraxılış modeli ilə qiymətləndirilməsi
  Dekabr
 • 1.1.3.
  Kənd təsərrüfatı və emalı sənayesinin qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyası məsələləri: ixrac potensialının dəyərləndirilməsi
  Dekabr
 • 1.2. “Azərbaycan Respublikasında aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.2.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi
  Dekabr
 • II. MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASI, ANALİTİKA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ FƏALİYYƏTİ
 • 2.1. Diaqnostika, təhlil və proqnozlaşdırma
 • 2.1.1.
  AGMEMOD modelinin tətbiqi əsasında buğda sektoru üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müxtəlif ssenarilər üzrə proqnozların verilməsi
  Dekabr
 • 2.1.2.
  Neft-qaz resursları ilə zəngin ölkələrdə aqrar sahənin inkişaf göstəricilərinin müqayisəli təhlili
  Dekabr
 • 2.1.3.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı üzrə intervensiya sisteminin aqrar subsidiya mexanizmi ilə əlaqələndirilməklə yaradılmasına dair təklifin hazırlanması
  May
 • 2.1.4.
  Kənd təsərrüfatı sahəsində mövsümi (müvəqqəti) məşğulluqla əlaqədar münasibətlərin tənzimlənməsi mexanizmlərinə dair dünya təcrübəsinin araşdırılması və təklifin hazırlanması
  Noyabr
 • 2.1.5.
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi sahələri üzrə vergi-gömrük tənzimlənməsinin dəyər zənciri üzrə təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.1.6.
  Ticarət sazişlərinin üstünlüklərinin Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının genişləndirilməsinə təsir imkanlarının qiymətləndirilməsi
  Dekabr
 • 2.1.7.
  “Qlobal və Milli Əhəmiyyətli Aqrar İrs Sistemləri” (Globally and Nationally Important Agricultural Heritage System, GIAHS) metodologiyası əsasında ölkədə müvafiq bölgələrin müəyyən edilməsi məqsədilə hüquqi bazanın yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  Mart
 • 2.1.8.
  Azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üzrə müqayisəli üstünlüklərin müəyyən edilməsi
  Dekabr
 • 2.1.9.
  Tütünçülüyün dəyər zənciri üzrə diaqnostikası və inkişaf perspektivinin müəyyən edilməsi
  Sentyabr
 • 2.1.10.
  Narçılıq sahəsinin dəyər zənciri üzrə diaqnostikasının aparılması
  Sentyabr
 • 2.1.11.
  Barama istehsalının dəyər zənciri üzrə inkişaf potensialının qiymətləndirilməsi
  Oktyabr
 • 2.1.12.
  Üzümçülük-şərabçılıq klasterinin inkişafı baxımından müvafiq tənzimləmə mexanizmlərinin dünya təcrübəsi əsasında təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.1.13.
  Südçülük sahəsi üzrə tənzimləmənin dəyər zənciri üzrə təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması
  Noyabr
 • 2.1.14.
  Göygöl rayonunda kənd yerlərinin qısa, orta və uzun müddətli sosial-iqtisadi inkişafı üzrə strateji planın hazırlanması (Göygöl rayon İcra Hakimiyyəti ilə birgə)
  Dekabr
 • 2.1.15.
  Kənd təsərrüfatının alt-sahələrinin göstəriciləri üzrə statistik məlumatların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.2. Monitorinq və qiymətləndirmə
 • 2.2.1.
  “2023-2026-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” üzrə monitorinq və qiymətləndirmə indikatorlarının hazırlanması
  Dekabr
 • 2.2.2.
  “Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi” çərçivəsində sorğuların keçirilməsi
  Noyabr
 • 2.2.3.
  Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına və istehsal resurslarının əlyetərliliyinə dair monitorinqin aparılması
  Dekabr
 • 2.3. İlkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların və investisiya layihələrinin hazırlanması
 • 2.3.1.
  “Abşeron Aqroinnovasiya Parkı”nın təşkili üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Mart
 • 2.3.2.
  İntensiv baramaçılığa keçid üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Oktyabr
 • 2.3.3.
  Meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  Oktyabr
 • 2.3.4.
  Pambıq ipliyi sənayesi müəssisələrinin yaradılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.3.5.
  İntensiv və superintensiv meyvə bağlarının salınması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.4. Məlumat bazalarının yaradılması
 • 2.4.1.
  İqlim və torpaq göstəriciləri üzrə məlumat bazasının və axtarış sisteminin yaradılması
  May
 • 2.4.2.
  Kənd Təsərrüfatı Məhsulları üzrə Qiymət İnformasiya Sisteminin (www.aqrarbazar.az portalının) təkmilləşdirilməsi
  Mart
 • 2.4.3.
  azagroinvest.az portalına sahə hesabatları üzrə məlumatların daxil edilməsi
  Dekabr
 • 2.4.4.
  Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin müvafiq fəaliyyətləri üzrə statistik məlumatların elektron sisteminin qurulması
  Aprel
 • 2.4.5.
  agrodata.az statistika portalının məlumatlarının yenilənməsi, subsidiyalar üzrə statistik hesabatların hazırlanması və portalda yerləşdirilməsi
  May
 • 2.4.6.
  İstixanalar, soyuducu anbarlar və elevatorlar üzrə elektron uçot sisteminin qurulması
  Aprel
 • III. AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN İNSTİTUSİONAL POTENSİALININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TƏŞKİLATİ TƏDBİRLƏR
 • 3.1. Potensialın gücləndirilməsi
 • 3.1.1.
  Ekonometrik modelləşdirmə, statistik təhlil və məlumat bazaları üzrə proqram təminatının gücləndirilməsi
  İl ərzində
 • 3.2. İctimaiyyətlə əlaqələr və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı və bazara təklif olunan xidmətlərin yaradılması
 • 3.2.1.
  Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin yerli və xarici tədqiqat mərkəzləri və universitetlərlə əməkdaşlığının genişləndirilməsi
  İl ərzində
 • 3.2.2.
  Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Wikipedia səhifəsinin yaradılması
  May
 • 3.2.3.
  Aqrobiznes sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərə araşdırma, analitika, informasiya və təlim xidmətlərinin göstərilməsi
  İl ərzində
 • 3.2.4.
  Agroinfo.az elektron qəzetinin fəaliyyətinin təşkil olunması
  Aprel
 • 3.3. Doktorantura və elmi-təşkilati işlər
 • 3.3.1.
  “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalının beynəlxalq elmi nəşrlərin indeksləşdirilməsi sistemlərinə qoşulması
  İl ərzində
 • 3.3.2.
  Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılmasının 60 illiyi ilə bağlı yubileyi tədbirlərinin və beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsi
  May
 • 3.3.3.
  Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platformasının (ATM Platforması) on-line formatda təşkil olunması
  İl ərzində
 • 3.3.4.
  “Aqrar Elm” elmi-praktik jurnalının yenilənmiş formatda nəşrinin təşkil olunması
  Mart