Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2023

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Elmi Şurasının
07 dekabr 2022-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2023-ci il üzrə İş Planı

 

 • Tədbirin adı
  Məsul şəxs
  İcraçılar
  Son icra tarixi
 • I. ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ
 • 1.1. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.1.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində artıma təsir edən faktorların ekonometrik qiymətləndirilməsi
  Dekabr
 • 1.1.2.
  Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə yaşıl inkişaf mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
  İyun
 • 1.1.3.
  Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə əmək bazarının inkişafı xüsusiyyətlərinin tədqiqi
  Dekabr
 • 1.2. “Azərbaycan Respublikasında aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.2.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət siyasətinin təkmilləşdirilməsi
  Dekabr
 • 1.2.2.
  Monetar siyasətin aqrar sahənin inkişafına təsirləri
  İyun
 • II. MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASI, ANALİTİKA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ FƏALİYYƏTİ
 • 2.1. Diaqnostika, təhlil və proqnozlaşdırma
 • 2.1.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi sahələri üzrə vergi-gömrük tənzimlənməsinin dəyər zənciri üzrə təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.1.2.
  AGMEMOD modeli əsasında aqrar sahənin baza göstəriciləri üzrə proqnozların verilməsi
  Dekabr
 • 2.1.3.
  Fermerlərin kreditə çıxışının yaxşılaşdırılması mexanizmlərinə dair təkliflərin hazırlanması
  Mart
 • 2.1.4.
  Aqrar sığorta məhsullarının genişləndirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması
  İyun
 • 2.1.5.
  Kənd təsərrüfatı texnikası parkının diaqnostikasının aparılması və ehtiyacların qiymətləndirilməsi
  İyun
 • 2.1.6.
  Maldarlıq sahəsi üzrə diaqnostikanın aparılması
  Aprel
 • 2.1.7.
  Qoyunçuluq sahəsi üzrə diaqnostikanın aparılması
  İyul
 • 2.1.8.
  Fındıq dəyər zənciri üzrə diaqnostikanın aparılması
  Fevral
 • 2.1.9.
  Orqanomineral gübrələrin istehsalının təşviqi üzrə təkliflərin hazırlanması
  Mart
 • 2.1.10.
  Heyvandarlığın yem təminatı üzrə diaqnostikanın aparılması
  May
 • 2.1.11.
  Torpaq tənzimlənməsi mexanizmlərinə dair təkliflərin hazırlanması
  Mart
 • 2.1.12.
  Müvafiq məhsullar üzrə istehsalın pik dövrlərində bazara operativ müdaxilə tədbirlərini əhatə edən və aqrar subsidiya siyasəti ilə əlaqələndirilmiş intervensiya mexanizminin yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
  May
 • 2.1.13.
  “Qlobal və Milli Əhəmiyyətli Aqrar İrs Sistemləri” (Globally and Nationally Important Agricultural Heritage System, GIAHS) metodologiyası əsasında ölkədə müvafiq institusional sistemin yaradılması üçün müvafiq qanunvericiliyin və icra mexanizminin formalaşdırılması istiqamətində təkliflərin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.1.14.
  İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahələri üzrə ixtisaslaşmanın aparılması üçün uyğunluq xəritələrinin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.1.15.
  Göygöl rayonunda kənd yerlərinin qısa, orta və uzun müddətli sosial-iqtisadi inkişafı üzrə strateji planın hazırlanması
  Dekabr
 • 2.1.16.
  Kənd təsərrüfatının alt-sahələrinin göstəriciləri üzrə statistik məlumatların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.2. Monitorinq və qiymətləndirmə
 • 2.2.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafı üzrə müvafiq siyasət qərarlarının monitorinqi və qiymətləndirilməsinin aparılması
  Dekabr
 • 2.2.2.
  Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi çərçivəsində sorğuların keçirilməsi
  Noyabr
 • 2.2.3.
  Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına və istehsal resurslarının əlyetərliliyinə dair monitorinqin aparılması və hesabatın hazırlanması
  Yanvar
 • 2.2.4.
  Buğda istehsalı, satışı və saxlanılması üzrə fermerlər arasında sorğuların keçirilməsi
  Dekabr
 • 2.2.5.
  Fermer təsərrüfatlarının enerji və kommunal xidmətlərə çıxışına dair qiymətləndirmənin aparılması
  Mart
 • 2.3. İlkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların və investisiya layihələrinin hazırlanması
 • 2.3.1.
  İn vitro texnologiyası ilə toxumçuluğa və meyvə tingçiliyinə dair nümunəvi investisiya layihəsinin hazırlanması
  İyun
 • 2.3.2.
  “Abşeron Aqroinnovasiya Parkı”nın təşkili üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.3.3.
  Meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  Oktyabr
 • 2.3.4.
  Orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  Sentyabr
 • 2.3.5.
  İntensiv və superintensiv meyvə bağlarının salınması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.3.6.
  Toxumçuluq sahələri üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.4. Məlumat bazalarının yaradılması
 • 2.4.1.
  Kənd təsərrüfatı torpaqlarının aqrokimyəvi analiz nəticələrini və iqlim göstəricilərini əhatə edən məlumat bazasının yaradılması
  İl ərzində
 • 2.4.2.
  Kənd Təsərrüfatı Məhsulları üzrə Qiymət İnformasiya Sisteminin - www.aqrarbazar.az portalının fəaliyyətinin təmin edilməsi
  İl ərzində
 • 2.4.3.
  www.azagroinvest.az portalına sahə hesabatları üzrə məlumatların daxil edilməsi
  İl ərzində
 • 2.4.4.
  www.agrodata.az statistika portalının strukturunun və axtarış sisteminin yenilənməsi
  May
 • III. POTENSİALIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TƏŞKİLATİ TƏDBİRLƏR
 • 3.1. Potensialın gücləndirilməsi
 • 3.1.1.
  Statistik və ekonometrik üsulların kənd təsərrüfatı sahəsinə tətbiqi ilə bağlı təlimlərin təşkili
  İl ərzində
 • 3.1.2.
  Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə GTAP proqnoz modelinin tətbiqi üçün potensialın yaradılması
  İl ərzində
 • 3.2. İctimaiyyətlə əlaqələr və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı və bazara təklif olunan xidmətlərin yaradılması
 • 3.2.1.
  Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin yerli və xarici tədqiqat mərkəzləri və universitetlərlə əməkdaşlığının genişləndirilməsi
  İl ərzində
 • 3.2.2.
  Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Wikipediya səhifəsinin yaradılması (azərbaycan, ingilis və rus dillərində)
  İl ərzində
 • 3.2.3.
  Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin tədqiqat qrupunun üzvlərinin “Linkedin” sosial şəbəkəsində profil səhifələrinin yaradılması
  Mart
 • 3.3. Doktorantura və elmi-təşkilati işlər
 • 3.3.1.
  “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktik jurnalının və əməkdaşların elmi məqalələrinin beynəlxalq elmi nəşrlərin indeksləşdirilməsi sistemlərinə qoşulması
  İl ərzində
 • 3.3.2.
  “Kənd təsərrüfatının proqnozlaşdırılması: inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün çağırışlar” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi
  Dekabr
 • 3.3.3.
  Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platforması (ATM Platforması) çərçivəsində “Neft-qaz resursları ilə zəngin ölkələrdə aqrar sahənin inkişafı xüsusiyyətləri” mövzusunda seminarın təşkil olunması
  May
 • 3.3.4.
  “Aqrar Elm” elmi-praktik jurnalının yenilənmiş formatda nəşrinin təşkil olunması
  İl ərzində