Nəşrlər

2021

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal

№1 (35)

№1 (35)