Nəşrlər

2023

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal

№1 (43)

№1 (43)